Az óvoda bemutatása

Kedves Látogató!

Óvodánk a város közép- és alsógödi részén  helyezkedik el. Három épületünk van: a Duna-parthoz közeli Béke úton, ez a Kastély épület, a Jávorka úton a "Hétszínvilág" óvodaegység, valamint a Gödi vasútállomás mellett lévő Fácán épület a Rákóczi úton.

Intézményünkben 16 óvodai csoport működik, melyekben a gyermekek nevelését felkészült óvodapedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek, fejlesztőpedagógus és képzett dajkák végzik. Munkájuk során a megértő, együtt érző, elfogadó nevelői légkör a cél. Csoportjaink összetételére a tiszta és a vegyes életkor jellemző. A "Játékkal-mesével" nevelő pedagógiai programunk során, a családi nevelés kiegészítőjeként biztosítjuk, és kiemelt helyen kezeljük a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását, az egészséges életmódra nevelést, az elfogadást, az integrált nevelés lehetőségét, valamint a kompetencia alapú- innovatív pedagógiai törekvéseket is.

Speciális feladatként kezdtük 2011-ben a „Fácán” óvodaegységünkben az integrált óvodai nevelést, mely azóta is profilunkhoz tartozik. Programunk célja, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek eltérő szociális és gazdasági hátteréből adódó esélykülönbségeinek csökkentése. Az integrációs óvodai neveléshez szükséges módszertan elsajátításával, a tárgyi feltételek, az egyenlő hozzáférés biztosításával javul ezeknek a gyermekek az óvodai sikerélménye. Integratív óvodai nevelésünk sikere függ a másságot elfogadó környezettől, a fejlesztési lehetőségek-szolgáltatások biztosításától, valamint a megfelelő kompetenciákkal, elfogadó attitűddel rendelkező pedagógusok személyétől is. 2014 őszétől az új épületegységben indult az „Iskolára felkészítő” Pitypang csoport a legnagyobbaknak.

A felkészítő csoport indításának indokai:

Óvodai nevelésünkben több éve tapasztaljuk, hogy nem jó megoldás az, hogy a további egy évig óvodában maradó, részképességbeli elmaradást mutató gyerekek, magas létszámú óvodai csoportokban legyenek ellátva. Ezért olyan körülményeket kívántunk teremteni, hogy felzárkóztatásukat intenzív egyéni fejlesztéssel segítsük. Ezt valósítjuk meg számukra az iskolára felkészítő csoportban. Elképzelésünkről tájékoztattuk a fenntartót, kikértük a pszichológus véleményét is, akik üdvözölték, és minden tekintetben jónak tartották kezdeményezésünket.  Az iskolára felkészítő csoport legfontosabb feladata, hogy fejlesztési lehetőséget adjon a zökkenőmentes iskolakezdésre.

Óvodánk 2011-ben elnyerte a „Madárbarát” óvoda címet, mely hozzájárult környezet és természetvédő szemléletünkhöz, környezettudatos nevelésünk elveihez. TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0006 „Kompetencia alapú oktatás” Fenntartó Önkormányzatunk 2010-ben nyert támogatást a fenti pályázaton.  A bevezetés még abban az évben megtörtént, folyamatkövetése pedig jelenleg is zajlik. A projekt célja, hogy megújult nevelőmunka által a tanulás, a készség és képesség fejlesztés hatékony legyen, a gyerekek sikeresen kezdjék az iskolát, problémamentes legyen az óvoda-iskola átmenet. Alkalmazásával megalapozzuk az iskolai tanuláshoz szükséges alapkompetenciákat.

 

Az Óvodapszichológus  bemutatkozása:

Kedves Szülők!                                                             

Valuné Tóth Tünde vagyok, a Gödi Kastély Óvoda pszichológusa.

Gödi lányként, én is a Kastély Óvodában töltöttem ovis éveimet, így nagy öröm, számomra, hogy ebben az óvodában láthatok el pszichológusi feladatokat. Tanulmányaimat a gyerekek köré építettem fel: óvónői majd tanítói képesítést követően mentálhigiénikus majd pszichológus végzettséget szereztem. Különböző specifikus szakvizsgák (rajzvizsgálat), továbbképzések (játékterápia, autizmus, hiperaktivitás, szorongásos zavarok stb) segítettek és segítenek abban, hogy a gyerekekkel történő foglalkozások minél eredményesebben működhessenek.

Óvodapszichológusként az óvodába járó kisgyermekek segítése és a felmerülő nehézségek közös megoldása a feladatom. Mindez a szülők és az óvodapedagógusok közötti szoros együttműködéssel hozhat eredményt. Munkámat a rendszerszemléletű megközelítés jellemzi, mely a kisgyermek a családi és az óvodai rendszerben elfoglalt helyét, kapcsolatait és a társas közeg hatását helyezi fókuszba. Viselkedését az ezekben a közösségekben ért hatások formálják. A megélt belső feszültségek változatos tünetek formájában jelentkezhetnek (nagyfokú dac, agresszió, ürítési zavarok, TIC, szorongás stb).

Az óvodai csoportokban rendszeresen pszichológiai megfigyeléseket végzek, szülőkonzultációt tartok, egyéni- vagy kiscsoportos foglalkozást biztosítok a gyerekek számára. A foglalkozásokat a gyerekek egyéni igényeire és az adott nehézségre alakítom ki, főként játékterápiás elemekkel és mesefeldolgozások mentén. Természetesen a sok játék és mese mellett mindig van lehetőség kreatív tevékenységekre, némi mozgásra és sok-sok nevetésre.

Az óvodai kereteken túlmutató problémák esetén segítséget nyújtok, hogy a gyermek eljusson a számára megfelelő szakemberhez.

Munkámat hivatásomnak tekintem, törekszem arra, hogy a legjobb tudásom szerint segítséget nyújthassak minden hozzám kerülő kisgyermeknek.

 Valuné Tóth Tünde                                                              

                                                                                                                               

         

 A Gyógypedagógus bemutatkozása:

Kedves Szülők!

Szinay Lilla vagyok, a Gödi Kastély Óvoda gyógypedagógusa

Intézményünk három tagóvodát foglal magába: a Kastély Óvodaegységet, a Hétszínvilág Óvodaegységet és a Fácán Óvodaegységet. Munkánkat az vezérli, hogy a gyermekeket elfogadjuk olyannak, amilyenek. Empátiával, toleranciával forduljunk feléjük, az érzelmi biztonságot megteremtve. A nevelőmunkát a gyermekek egyéni képességeihez, érdeklődéséhez és fejlődési üteméhez igazítjuk. Fontos ezen kívül, hogy tapasztalatokra, élményekre épülő ismeretszerzést biztosítsunk.

Szinay Lilla vagyok, szomatopedagógus és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus. A szomatopedagógia a mozgássérültek fejlesztését jelenti röviden, a tanulásban akadályozottak pedagógiája pedig az enyhén értelmi fogyatékos kisgyermekek fejlesztését jelenti. Munkám főképp a Fácán Óvodaegységben folyik, hiszen ez az integráló intézményünk, itt találhatóak a sajátos nevelési igényű gyermekek. A fő feladatom a velük való foglalkozás.

Minden olyan sajátos nevelési igényű kisgyermek jár hozzám, akinek a szakértői véleményében a mozgásfejlesztés, gyógypedagógiai, értelmi képességek fejlesztése van megjelölve. Ebből áll a munkám törzs része.

Az óráim a következőképpen épülnek fel: havonta állítok össze egy mozgásos körfeladatot, amit egész hónapban gyakorlunk. Ezeket a feladatokat hétről hétre nehezítem vagy módosítom, ha szükséges. A mozgásfeladatokat kognitív pihenőfeladatokkal egészítem ki. Ezek az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet és gondolkodás fejlesztéséből állnak.  Az a tapasztalatom, hogy a gyermekek mind a mozgásos és mind a kognitív feladatokat nagyon élvezik. Ezek a fejlesztések általában egyéni vagy két fős csoportokban valósulnak meg.

Ezen kívül az óvoda logopédusával tartunk heti kétszer egy logo-mozgó csoport nevű foglalkozást, amibe azok a három éves kisgyermekek kerülhetnek be, akik már jártak fejlesztésre és továbbra is javasolt nekik, vagy akiket kiszűrünk már itt az óvodában a mozgás és a beszéd területein. Erre a foglalkozásra is havi edzésterv készül, ami kiegészül kognitív és beszédfejlesztő feladatokkal.

2019 óta állatasszisztált terápiát, kutyás foglalkozást is vezetek az óvodában. Ez egy 10 alkalmas terápia évente, ahol a fő cél a mozgásfejlesztés és a kutyán keresztül a szociális képességek fejlesztése. Nagyon motiváló és sikeres szokott lenni a gyermekek körében. A hozzám járó gyermekekből választom ki azokat, akiknek a legjobban szükségük van arra, hogy előre tudjanak lépni ezeken a területeken. 

Szinay Lilla 

 

A Fejlesztőpedagógus bemutatkozása:

Kedves Szülők!

Fülöpné Apáthy Erika vagyok, a Gödi Kastély Óvoda fejlesztőpedagógusa

2011-ben csatlakoztam a Kastély Központi Óvoda tantestületéhez. Óvodánkban hangsúlyt fektetünk a gyerekek képességeinek, egyéni fejlettségének megfigyelésére, mérésére, hogy megfelelő fejlesztésben részesülhessenek, lemaradás esetén időben segítséget kaphassanak.

Törekszünk az együttműködésre szülő-pedagógus között, illetve, ha szükséges, külsős szakemberek bevonására, mert a gyermekek fejlődését tartjuk elsődlegesen szem előtt.

Fejlesztő pedagógusként a prevenció és a korrekció tartozik elsődleges feladataim közé, valamint a munkám részét képezi a tanácsadás mind a szülők, mind a kollégák számára, a fejlesztő munkaközösség összefogása, szakmai napok szervezése, az iskolai készültségek feltérképezése DIFER szűrés által. Az értékelés után – csoportonként, az óvónőket tájékoztatom az eredményekről. Megbeszéljük, hogy melyek azok a fejlesztendő területek, melyek az egész csoportot érintik, gyerekenként, pedig kinek, milyen megsegítésre van szüksége.

Alkalmanként részt veszek a csoportfoglalkozásokon megfigyelőként, hogy aztán az óvónőkkel közösen találjunk megoldásokat a felmerülő nehézségekre.

A fejlesztő munkaközösség keretein belül az óvodai pszichológussal, a gyógypedagógussal, valamint a logopédussal közösen a gyermekek fejlődését figyelemmel kísérjük, folyamatosan egyeztetünk, hogy kinek, milyen támogatásra van szüksége.

Szakmai ismereteimet igyekszem bővíteni, tudásomat mélyíteni. Rendszeresen részt veszek szakmai továbbképzéseken, előadásokon, konzultációkon, melyek a tevékenységem segíthetik.

Munkámmal szeretném hozzásegíteni a gyerekeket az iskolára való alkalmasságra.

Célom: időben észrevenni a gyerekek képesség- és készségbeli hiányosságait, szakszerűen korrigálni azokat, hogy boldog, kreatív, alkotó felnőttekké válhassanak.

Fülöpné Apáthy Erika