Kastély óvodaegység

Cím: 2131 Göd, Béke út 3.
Telefon: +36 27 532 235

Holdacska csoport

Óvodapedagógusok: Petriné Nagy Marianna 

                                     Varga Sarolta

Asszisztens:

Vargáné Pálfi Éva

Dajka: 

Dobsáné Kiss Andrea

Holdacska csoport bemutatkozása:

Csoportunk általában vegyes életkorú, így a nagycsalád mintájára különböző életkorú gyermekekből áll.  Az iskolába menő gyerekek helyére újonnan érkező „beszoktatós” gyerekeket, egy vidám, családias hangulatú társaság fogadja, segítve őket a beilleszkedésben.

Új gyerekeinknél tudatosan hosszabb időt szánunk a szokásrendszer teljes elsajátítására, mely általában kitölti a szeptembert. A későbbiekben erre építjük a napi tevékenységek zökkenőmentes megvalósulását, mely elengedhetetlen a csoport életében.

Szívesen érvényesítjük „az együtt és külön” elvét, így igazodunk a gyerekek igényeihez.  A kisebbek komplex kezdeményezésekben részesülnek, amibe bekapcsolódhatnak, majd abból kilépve zavartalanul folytathatják játékukat.  A nagyobbak foglalkozásaiba, tevékenységeibe szívesen csatlakoznak a kicsik, húzóerőt jelentenek minden tekintetben. Csoportunkban természetes módon van jelen az eltérő fejlettség. Ha lemaradásokat tapasztalunk, ahhoz igazítjuk a fejlesztési lehetőségeket.

Lehetőséget biztosítunk a szülői igényeknek is, így jelen van csoportunkban a néptánc oktatás. Duna parti séták, bábszínház, születésnapi „zsúr” és egyéb programok színesítik családias légkörű csoportunk életét.

Csillag csoport

Óvodapedagógusok: Mostoháné Horváth Ivett 

                                     Tóthné Lipóczki Enikő

Dajka:

Demeter Szilvia

  

Csillag csoport bemutatkozása:

Csoportunkban törekszünk a nyugodt, szeretetteljes légkör megteremtésére, ahol jól érzik magukat a gyermekek, ahol személyiségük megfelelően tud kibontakozni. Igyekszünk a gyermekek bizalmába férkőzni, hogy bármikor segítséget kérhessenek, meghallgatásra találjanak kéréseik, bátran elmondhassák örömeiket, bánatukat.

Hétről hétre, napról napra folyamatosan megpróbálunk olyan élményeket nyújtani, biztosítani számukra, amiért öröm nap, mint nap újra óvodába jönni.

A szülőkkel való kapcsolatunk kialakításánál elsődleges szempont az egymás iránti tisztelet, a kölcsönös bizalom, ahol bátran fordulhatnak hozzánk tanácsért, segítségért, ötletért, akár fogadóóra keretén belül is, akár a napi személyes találkozások alkalmával. A gyermekek óvodai életéről készült pillanatfotókat a csoport zárt online felületén rendszeresen közzé tesszük a szülők számára, hogy egy kis betekintést nyerhessenek gyermekük óvodában töltött mindennapjaikból, fontos információkat osztunk meg velük, ötleteket nyújtunk.

Őszintén tájékoztatjuk a szülőket a felmerülő problémákról, sokszor kérjük az ő segítségüket, megerősítésüket, közbenjárásukat.

Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra, melynek keretén belül igyekszünk minden nap (ahogy az időjárás engedi) hosszabb-rövidebb időt kint tölteni az udvaron vagy az óvoda közelebbi-távolabbi környezetében sétálni, tízórai előtti rövid, mozgásos játékok beiktatásával, a konyha és a szülők által biztosított napi szintű gyümölcs- és zöldségfogyasztással, ebéd utáni aktív pihenéssel.

Kellő időt engedünk a szabad játékra, hisz a gyermek a játékon keresztül fejlődik leginkább. Nem is veszi észre, hogy mennyi mindent tanul, pedig csak játszik.

Az éves tervünk elkészítésénél, a szervezett tevékenységekre fókuszálva szem előtt tartjuk a gyermekek életkori sajátosságait, a pedagógiai programunk céljait, feladatait, a kompetencia alapú nevelés programcsomag ajánlásait, az intézményi innovációkat, a csoportunk hagyományőrző, közösségépítő eseményeit.

A tervezett tevékenységeket a korosztálynak megfelelően tervezzük meg, élünk a differenciálás lehetőségével is, hogy a képességeikhez mérten mindenki be tudjon kapcsolódni a különböző tevékenységekbe, és sikerélményük legyen. Alkalmazunk kötött ill. kötetlen foglalkoztatási formát, a munkaformákat változatosan alkalmazzuk. Hol párban, hol egyénileg, hol kisebb csoportokban, hol frontálisan.

A csoportos foglalkoztatásnál figyelembe vesszük az egyéni szükségleteket, képességeket, megfelelő eszköz és technika ajánlásával. A közös élmények által fejlődik közösségi érzésük,  mindenkit egyenrangú tagként kezelünk a csoportban, még a nehezen kezelhető gyermekeket is, mindenkihez meg kell találni a megfelelő utat, hogy megtaláljuk a pozitív tulajdonságaikat, célunk ezeknek az erősítése.

A gyengébb képességű gyerekeket egyéni fejlesztés keretén belül próbáljuk felzárkóztatni,  akiben pedig észrevesszük a tehetség csíráját (kézügyesség, logikus gondolkodás, széles körű tudás, ritmusérzék), azt igyekszünk kibontakoztatni egyéni bánásmód alkalmazásával, építeni rá, tovább terelgetni, cselekvési lehetőségek biztosításával. A spontán és a tervezett-szervezett tevékenység által rengeteg képességük fejlődik. Szókincsük, auditív memóriájuk, keresztcsatornájuk, emlékezetük, nonverbális kommunikációjuk, beszédszervek ügyesítése, hallásuk, emlékezetük, beszédértésük stb.

Igény szerint megünnepeljük a  gyermekek születésnapját is jól kialakított csoportszokás szerint, a szülők közreműködésével.

Kiemelt ünnepek megünneplése (Mikulás, Karácsony, Farsang, Márc. 15., Húsvét, Anyák napja) is helyet kap a csoport életében, amelyeket  egy várakozással, készülődéssel teli napok előznek meg. Ezek által erősítjük a közösségi érzést a gyerekekben, ápoljuk hagyományainkat, alakítjuk, erősítjük a már meglévő ill. kialakulóban lévő szokásaikat.

Mackó csoport

Óvodapedagógusok: 

Duhonyiné Baráth Mónika

Huszár Erika

Asszisztens:

Berencsi Zakariás Csilla

Dajka:                

Tóth Mariann

 

Mackó Csoport bemutatkozása:

Célunk, hogy a velünk töltött óvodás évek alatt szeretetet teljes, befogadó és elfogadó környezetet teremtsünk a hozzánk járó gyermekeknek. Valamint nagyon fontosnak tartjuk, hogy a velünk eltöltött évek alatt minden kisgyermek elérje az iskolába lépéshez szükséges képességeket.

Nagy hangsúlyt fektetünk a személyes megtapasztalásra épülő oktató-nevelő munkára. Ebben az élményekkel teli kirándulások, és séták nagy segítségünkre vannak. Középsőben kompozunk, nagycsoportban szüretelünk, múzeumokba megyünk, színházba is hárunk.

Örülünk és támogatjuk a saját elképzeléseket, teret adunk a gyermeki fantázia kibontakoztatásának.

Az esztétikai érzék fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetünk. Szinte az egész nap folyamán a gyermekeknek elérhető közelségben található változatos anyagokkal és eszközökkel biztosítjuk a finommozgás fejlődését, amely későbbiekben az írás elsajátításához ad segítséget.

Az óvodai programunk része a mindennapi mesélés. A gyermek személyiségfejlődése szempontjából nagyon fontosnak tartjuk.

A játéktevékenységekhez minden korosztály számára változatos eszközöket kínálunk.

Az udvari játékokhoz az egyre szépülő udvarunkon található építmények mellet labdák, homokozó játékok és egyéb udvari eszközök várják az óvodába érkezőket. Amennyiben az időjárás megengedi, minden nap levegőzünk. Ősszel és tavasszal délelőtt és délután is.

Csoporton belül megünnepeljük a születésnapokat. Ilyenkor énekelünk, körjátékozunk az ünnepeltnek. Nőnapon a kisfiúk köszöntik a kislányokat. Húsvétkor pedig a lányok ajándékozzák meg csoki tojással a fiúkat. Karácsonykor süteménysütéssel hangolódunk az ünnepekre. Csoporton belül is megünnepeljük a farsangot, valamint a nevelési év végén az Anyák napját. Nagycsoportban színes műsorral kedveskedünk a helyi Idősek otthonában tartózkodóknak. Ezek mind nagyon fontosak számunka a közösségépítés és az érzelmi fejlődés szempontjából.

Fontosnak tartjuk az egymás tiszteletben tartását és szeretetét. Ezt igyekszünk közvetíteni a csoportunkba járó gyermekek felé.

Nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel való kommunikációra. Szívesen segítünk a gyermekekkel kapcsolatos szülői megkeresések alkalmával.

Mindezekben egy dajka néni van segítségünkre, aki szintén nagy szeretettel és odafigyeléssel veszi körül a kisgyermekeket.

Katica csoport

Óvodapedagógusok: 

Dobisné Stum  Mónika

Perlaky Kamilla

 

Dajka: 

Varga-Rezsnyák Krisztina

 

Katica csoport bemutatkozása:

Csoportunk az óvoda épületének utcai frontján elhelyezkedő teraszról közelíthető meg. Innen nyílik az öltözőnk, ahonnan a gyerekek átöltözés után beléphetnek a csoportszobába. Ez a helység az óvodai életünk központi színtere, ami nagy ablakainak köszönhetően világos, illetve az egész napos levegőcsere általuk biztosított. A szoba bútorainak elrendezésekor figyelmet fordítottunk arra, hogy a különböző tevékenységre alkalmas helyek jól elkülönüljenek, az itt tevékenykedő gyerekek ne zavarják egymást. Legfontosabb feladatunknak tekintjük a gyermeki tapasztalatszerzésen alapuló ismeretátadást, ami az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve mindig játékos kereteken belül történik. Ezen felül drámapedagógiai eszközök használatát is preferáljuk. A gyermekeknek szánt ismeretanyag jelentős hányadát a népi kultúránkból merítjük, népmesékkel, népdalokkal, népzenével ismertetjük meg őket, de válogatunk mai művekből is. A mindennapos mesélés mellett igényes gyermeklírai alkotásokból válogatunk. Fontos számunkra a hagyományápolás átörökítése, így sok jeles naphoz kapcsolódunk éves tervünkben. Részt veszünk az óvoda központi projektjeiben, (advent, Föld napja, víz világnapja) de vannak saját hagyományaink is, például a gyerekek szülinapi köszöntése, vagy az óvodától búcsúzó gyerekek kényeztető napja. Fontosnak tartjuk a gyermekek szemléletformálását a fenntartható jövővel kapcsolatban is, így szem előtt tartjuk az újrahasznosítást. Fejlesztő tevékenységeket végzünk különböző eszközökkel, ezeken keresztül bontakoztatjuk ki a kreativitásukat is. Támogatjuk a gyermeki gondolatok képi formában történő megjelenítését, ezért az ábrázoló eszközök nyitott polcokon bármikor elérhetőek számukra. Természeti megfigyeléseket végzünk séták alkalmával, jellemzően a közeli Duna parton, illetve az óvoda környékén. Csoportunk udvara az óvoda utcai frontján helyezkedik el, idén tavasszal kaptunk új mászóka rendszert, ami remek lehetőségeket rejt magában a gyermekek mozgásfejlődésének megsegítésére. A szülők tájékoztatása gyermekeikkel és az óvodai élettel kapcsolatosan többféle formában történik. Évente két alkalommal szülői értekezletet tartunk, ahol általános kérdésekről, nevelési problémákról, aktualitásokról esik szó. Jól működő fogadó óra rendszerünk van, a szülők is és mi is kezdeményezhetjük azt. Ezeken felül fontosnak tartjuk a mindennapi kapcsolattartást, hogy szükség szerint tájékoztassuk egymást aktualitásokról. Minden fontos, mindenkit érintő információt kihelyezünk az öltözőben lévő üzenő falra, de jelen helyzetben közös facebook csoportban is kommunikálunk. Rugalmasan kezeljük a szülők és gyermekek egyéni igényeit.

Perlaky Kamilla vagyok.

Szeretem a munkám, ennyi év után is. Kolléganőimmel összhangban együtt neveljük ovisainkat. Érzelmileg kiegyensúlyozott vidám szerető légkörben telnek napjaink. "Játékkal mesével" programunk sok lehetőséget ad a játékos, élményszerű, tudatos nevelésre. Pedagógiai munkánk megvalósítását szolgáljak a napi szintű, kötetlen, tervszerű tevékenységek biztosítása a hét minden napján. Kiemelt pedagógiai elvem a “pozitív megerősítés” a dicséret, biztatás, bátorítás, elismerés, jutalmazás, humor, és a konfliktuskezelés. Szeptembertől programokban gazdag szakmailag, módszertanilag átgondolt tevékenységek valósulnak meg az év minden szakaszában. Jeles ünnepekre készülés ,szereplések, szülőknek bemutatott anyák napi, karácsonyi műsorok, séták, kirándulások színesítik életünket. Fontos számunkra a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, szóban és az IKT eszközökön keresztül. Rendszeresen tartunk fogadó napokat, és szülői megbeszéléseket. A szülőnél jobban senki nem ismeri a gyermekét, csak közösen tudunk neveli. Én úgy gondolom gyerekek olyanok mint a pillangók. Mindegyik más ,különleges és gyönyörű. Minden kis pillangó a saját tudása szerint repül, mi ebben segítünk.

Micimackó csoport

Óvodapedagógusok: 

Varga Zoltánné

Sztruhár Brigitta

Dajka:                

Grósz Csabáné

 

Micimackó csoport bemutatkozása:

Az első szülői értekezlet alkalmával elmondjuk a beszoktatással kapcsolatos tudnivalókat, a csoportban lévő szokásokat, a beszoktatás folyamatát. Igyekszünk figyelembe venni a szülők kérését (óvodai jelek választása, beszoktatás ideje, stb.)

Pozitív hozzáállásunkkal, személyiségünknek köszönhetően igyekszünk szeretetteljes, nyugodt légkört teremteni. A gyermekek előbb- utóbb rájönnek arra, hogy itt a dolgok érte és nem ellene történnek,  befogadják és mégis békén hagyják. Szabad akaratból döntheti el, hogy mikor, kivel, mit játszhat, szabad jönni- menni, de jó az óvó nénire is figyelni, a közelében lenni, érdekes dolgokat csinálni, olyat is amit otthon nem szoktunk. Több a „szabad” mint a „nem szabad” .

A napirendnek köszönhetően tudják, hogy reggel, délben, délután mi következik, ezen belül mindig csinálnak valamit, holott senki sem mondja meg, hogy „mit kell”.

A lazább, változatosabb, kötetlen, kényszerítő körülményektől mentes tevékenységek által több idő jut a társas kapcsolatok kialakítására, az egész napos játékra, utánzásra, kitalálásra, kipróbálásra. Az élmény folyamatos. A változatos együttes élmény hatására érzelmileg telítettebbek a napok, történések, alakul bennük az összetartozás érzése, figyelnek egymásra, örülnek a másik örömének, sikerének. Egyre jobban figyelnek az irányító, figyelemfelhívó, ismeretközlő beszédre, így a párbeszédek egyre jobban az együttgondolkodásra késztetik őket.

Gondoskodunk arról, hogy szerető, egyéni bánásmódban részesüljenek,  biztosítva, hogy a sok kiteljesedő egyéniség közös életében mindenki a saját, nyugodt, békés, örömteli életét élhesse. Biztonságos, szeretetteljes légkört teremtünk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, bekapcsolódjanak a tevékenységekbe. Érzelmi nevelés során boldogságra, sikerességre tanítgatjuk őket (szeretni tudás és a szeretet elfogadása, kapcsolatok kezdeményezése, mások kezdeményezésének elfogadása, önbizalom). Segítjük a pozitív énkép kialakulását, konfliktuskezelési képességük fejlődését. A gyermekekben kialakítandó akarati tulajdonságokat (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) fejlesztjük. Pozitív modellként szolgálunk. Arra szoktatjuk őket, hogy ne zavarják egymást játék, mesehallgatás, pihenés alkalmával. Önbizalmukat, önismeretüket, énképüket a már meglévő jó képességeik erősítésével fejlesztjük.

Pedagógiai programunk lehetővé teszi, hogy teljes mértékben azonosulni tudunk vele, mely megerősíti a munkánkba vetett hitet. Mert hisszük, hogy a kisgyermekeknek személyes kapcsolatokra, testi-lelki értelemben vett érzelmi biztonságra, szabad játékra, mesére, érzelmi intimitásra, dúdolókra, versikékre, a tevékenységek (homokkal, vízzel, festékkel és sok más anyaggal..) lehetőségére, beszédben és viselkedésben jó mintákra van szüksége, amit utánozhat. Szakmai önállóságunknak köszönhetően az általunk teremtett környezetben és segítő közreműködésünkkel hagyjuk, hogy éljék az óvodások sok mozgásos, aktív életét, teljes értékű kisgyermekkort varázsolva köréjük.

Célunk: a gyermekek elemi pszichikus szükségleteinek kielégítése, a játéknak, mint az óvodai nevelés leghatékonyabb, legfejlesztőbb tevékenységének a biztosítása. Feladatunk, hogy biztosítsuk a tartalmas, zavartalan, hosszantartó játék feltételeit. Érzelemgazdag, szeretetteljes példamutatásunkkal a csoportlégkör családias, nyugodt, ugyanakkor aktív lesz. Fontosnak tartjuk a demokratikus, toleráns, egymásra odafigyelő közösség kialakítását. Minden lehetséges idő játékkal telik.

A tevékenységekben megvalósuló tanulás érdekében célunk: a gyermeki képességek olyan szinten történő fejlesztése, mely a későbbi életszakasz fejlődéséhez megfelelő alap lehet. Spontán adódó helyzetek kihasználásával, természetes és szimulált környezetben, az életkori sajátosságokat figyelembe véve kezdeményezett és kötött foglalkozások szervezésével biztosítjuk a folyamatos tanulás feltételeit. Programunk értelmében a játék és a mese tevékenységén keresztül, azt felhasználva, beintegrálva, beágyazva, arra építve biztosítjuk a gyermekek számára ismereteik bővülését. A gyermeki kíváncsiságra, érdeklődésre támaszkodva ösztönözzük, bátorítjuk, motiváljuk, együtt éljük át a tevékenység nyújtotta örömöket.

Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra, ezért játékaink nagyobb részét a szabadban valósítjuk meg. Fokozatosan növeljük a környéken való séták hosszát, idejét, rendszeresen lemegyünk a Duna-partra. Naponta többször kezdeményezünk néhány perces mozgásos játékot. Az óvodai étrendet a szülők által biztosított zöldség és gyümölcsfogyasztással egészítjük ki.

Óvodapedagógusok: 

Varga Zoltánné

Sztruhár Brigitta

Dajka:                

Grósz Csabáné

 

Micimackó csoport bemutatkozása:

Az első szülői értekezlet alkalmával elmondjuk a beszoktatással kapcsolatos tudnivalókat, a csoportban lévő szokásokat, a beszoktatás folyamatát. Igyekszünk figyelembe venni a szülők kérését (óvodai jelek választása, beszoktatás ideje, stb.)

Pozitív hozzáállásunkkal, személyiségünknek köszönhetően igyekszünk szeretetteljes, nyugodt légkört teremteni. A gyermekek előbb- utóbb rájönnek arra, hogy itt a dolgok érte és nem ellene történnek,  befogadják és mégis békén hagyják. Szabad akaratból döntheti el, hogy mikor, kivel, mit játszhat, szabad jönni- menni, de jó az óvó nénire is figyelni, a közelében lenni, érdekes dolgokat csinálni, olyat is amit otthon nem szoktunk. Több a „szabad” mint a „nem szabad” .

A napirendnek köszönhetően tudják, hogy reggel, délben, délután mi következik, ezen belül mindig csinálnak valamit, holott senki sem mondja meg, hogy „mit kell”.

A lazább, változatosabb, kötetlen, kényszerítő körülményektől mentes tevékenységek által több idő jut a társas kapcsolatok kialakítására, az egész napos játékra, utánzásra, kitalálásra, kipróbálásra. Az élmény folyamatos. A változatos együttes élmény hatására érzelmileg telítettebbek a napok, történések, alakul bennük az összetartozás érzése, figyelnek egymásra, örülnek a másik örömének, sikerének. Egyre jobban figyelnek az irányító, figyelemfelhívó, ismeretközlő beszédre, így a párbeszédek egyre jobban az együttgondolkodásra késztetik őket.

Gondoskodunk arról, hogy szerető, egyéni bánásmódban részesüljenek,  biztosítva, hogy a sok kiteljesedő egyéniség közös életében mindenki a saját, nyugodt, békés, örömteli életét élhesse. Biztonságos, szeretetteljes légkört teremtünk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, bekapcsolódjanak a tevékenységekbe. Érzelmi nevelés során boldogságra, sikerességre tanítgatjuk őket (szeretni tudás és a szeretet elfogadása, kapcsolatok kezdeményezése, mások kezdeményezésének elfogadása, önbizalom). Segítjük a pozitív énkép kialakulását, konfliktuskezelési képességük fejlődését. A gyermekekben kialakítandó akarati tulajdonságokat (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) fejlesztjük. Pozitív modellként szolgálunk. Arra szoktatjuk őket, hogy ne zavarják egymást játék, mesehallgatás, pihenés alkalmával. Önbizalmukat, önismeretüket, énképüket a már meglévő jó képességeik erősítésével fejlesztjük.

Pedagógiai programunk lehetővé teszi, hogy teljes mértékben azonosulni tudunk vele, mely megerősíti a munkánkba vetett hitet. Mert hisszük, hogy a kisgyermekeknek személyes kapcsolatokra, testi-lelki értelemben vett érzelmi biztonságra, szabad játékra, mesére, érzelmi intimitásra, dúdolókra, versikékre, a tevékenységek (homokkal, vízzel, festékkel és sok más anyaggal..) lehetőségére, beszédben és viselkedésben jó mintákra van szüksége, amit utánozhat. Szakmai önállóságunknak köszönhetően az általunk teremtett környezetben és segítő közreműködésünkkel hagyjuk, hogy éljék az óvodások sok mozgásos, aktív életét, teljes értékű kisgyermekkort varázsolva köréjük.

Célunk: a gyermekek elemi pszichikus szükségleteinek kielégítése, a játéknak, mint az óvodai nevelés leghatékonyabb, legfejlesztőbb tevékenységének a biztosítása. Feladatunk, hogy biztosítsuk a tartalmas, zavartalan, hosszantartó játék feltételeit. Érzelemgazdag, szeretetteljes példamutatásunkkal a csoportlégkör családias, nyugodt, ugyanakkor aktív lesz. Fontosnak tartjuk a demokratikus, toleráns, egymásra odafigyelő közösség kialakítását. Minden lehetséges idő játékkal telik.

A tevékenységekben megvalósuló tanulás érdekében célunk: a gyermeki képességek olyan szinten történő fejlesztése, mely a későbbi életszakasz fejlődéséhez megfelelő alap lehet. Spontán adódó helyzetek kihasználásával, természetes és szimulált környezetben, az életkori sajátosságokat figyelembe véve kezdeményezett és kötött foglalkozások szervezésével biztosítjuk a folyamatos tanulás feltételeit. Programunk értelmében a játék és a mese tevékenységén keresztül, azt felhasználva, beintegrálva, beágyazva, arra építve biztosítjuk a gyermekek számára ismereteik bővülését. A gyermeki kíváncsiságra, érdeklődésre támaszkodva ösztönözzük, bátorítjuk, motiváljuk, együtt éljük át a tevékenység nyújtotta örömöket.

Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra, ezért játékaink nagyobb részét a szabadban valósítjuk meg. Fokozatosan növeljük a környéken való séták hosszát, idejét, rendszeresen lemegyünk a Duna-partra. Naponta többször kezdeményezünk néhány perces mozgásos játékot. Az óvodai étrendet a szülők által biztosított zöldség és gyümölcsfogyasztással egészítjük ki.

Napsugár csoport

Óvodapedagógusok: 

Stetina Mónika

Guoth Emilné

Asszisztens:

Lak Jánosné

Dajka:       

Mészáros Katalin         

 

 

Napsugár csoport bemutatkozása:

   Csoportunkban évek óta lehetőség nyílik arra, hogy a testvérek együtt járhassanak óvodába, ezért is választ bennünket a családok egy része. Őket már évek óta jól ismerjük, és ők is jól ismerik a nálunk folyó nevelőmunkát, jó kapcsolatot ápolunk velük a korábbi évekből. A gyermekek egy része nagycsaládból érkezik. A nagycsaládosok számára kedvelt létforma az osztatlanság, hisz mi is úgy működünk itt együtt, mint egy nagy család, ahol

 • mindenki teszi a maga dolgát,
 • a nagyfokú érzelmi biztonság az alapja minden történésnek,
 • a gyermekek domináns szükséglete a szeretet sokoldalúan kielégítődhet,
 • a befogadás az elfogadás, a segítőkészség, a felelősségvállalás fontos erény,
 • a gyermekek toleránsak, lemondóak és türelmesek,
 • a nagyok sokat segítenek a kicsik befogadásában, példát mutatnak, játékba

integrálnak, szeretettel gondoskodnak, hiszen tudják, hogy milyen volt kicsinek lenni, és büszkék arra, hogy elfoglalhatják a nagyok szerepeit, amire kicsiként vágytak, és igyekeznek jó példával elől járni - ez fokozza sikerélményüket, önbecsülésüket.

Nálunk:

 • a nagyok sikerei belátható távlatokat jelentenek a kicsik számára
 • példaértékűvé válhat egy nagyobb társ
 • vonzóbbá válik az iskolavárás
 • jobban vonzza őket a nagyok tartalmas játéka, tevékenysége
 • megtapasztalják a társas együttélés sokféleségét
 • szociálisan, erkölcsileg érzékenyebbek

   A változatos együttes élmények hatására érzelmileg telítettebbek a napok, a történések. A kommunikációs helyzetek árnyaltabbak, erős az összetartozás, a családiasság érzése, figyelnek a másikra, örülnek a másik gyermek örömének, sikerének, a szeretetkapcsolatok sokszínű megélését gyakorolhatják. Csoportunkban a gyermekek nyitottak, közlékenyek, jól kommunikálnak, sokféle baráti szállal kötődnek egymáshoz. A kicsik szívesen fogadják a nagyok kezdeményező ötleteit, bíznak bennük, szeretettel fordulnak egymáshoz.

   A rugalmasan értelmezett és kezelt napirend lehetőséget biztosít nálunk arra, hogy a gyermek alapvető létformája a szabad játék, - mint kötetlen, időtlen állapot – kellő helyet, időt, rangot kaphasson az egész nap folyamán. Itt mindenki eleget játszhat, a játék produktumai megfelelő megbecsülésben részesülnek, egy jó játék érdekében bármi átütemezhető. Valljuk, hogy az eleget játszó gyermek türelmesebb, nyugodtabb, bármilyen tevékenységre fogékonyabb, tanulási kedve nagyobb. Igyekszünk a napokat, a tevékenységeket nem túlzsúfolni, hanem megtölteni olyan tartalmakkal, amire a gyermekek leginkább fogékonyak ebben az életkorban. A tartalmas együttlétek következtében a gyermekek kellőképpen motiváltak, kíváncsiak, kellően önállóak és aktív résztvevői saját fejlődésüknek!

   Szívesen járnak csoportunkba sajátos nevelési igényű gyermekek, mert a szülők bíznak abban, hogy megfelelő egyéni bánásmódban, megértő és szerető elfogadásban részesülnek. Egyértelmű, szilárd, szerető figyelemmel kipárnázott határokon belül a szabadság jó érzetét igyekszünk biztosítani számukra. Csoportunkban napi szinten adottak a differenciálás lehetőségei, hisz folyamatosan több szinten tervezünk. A kicsik részt vehetnek és megmérettethetik magukat a nagyoknak szánt tevékenységekben, a nagyok gyakorolhatnak érési folyamataikhoz mérten, és erősödhet önbizalmuk. Minden átjárható, hisz az érés, a fejlődés nem korban mérhető.

   Csoportunk fontos hagyományokat ápol. Néptánc oktatás folyik több éve, ami a művészeti nevelés egy fontos és szeretett része. Kicsik, nagyok, kortól függetlenül ismerhetik meg néphagyományunk fontos kincseit. Óvodánk nagyon közel van a természetes Duna-parthoz, ezért sokat tartózkodunk és kirándulunk a közelben, évszakoktól függetlenül. Minden évben közös nagy kirándulást szervezünk, amelyre a szülőket is sok szeretettel várjuk. Színházbérletet váltunk a Váci Művelődési Házba, valamint a jó előadásokat helyben is meglátogatjuk. Megünnepeljük a gyermekek születésnapját, az ünnepkörök főbb eseményeit. Meglátogatjuk az Öregek Otthonát, karácsonykor betlehemes játékkal örvendeztetjük meg a szülőket, családokat. Év végén az anyukákat köszöntjük és sajátos egyéni búcsúval elbúcsúzunk az iskolába induló nagyoktól. Logopédus és szakpszichológus foglalkozik a gyermekekkel óvodán belül, szükség esetén.

   A családokkal jó kapcsolatot ápolunk, napi szinten értesülhetnek az óvodában folyó történésekről. Kérdéseik, kéréseik nem maradnak válasz nélkül. Ha szükséges, fogadóórát tartunk egy-egy fontosabbnak tűnő kérdés megbeszélésére. Az óvó nénik, a dajka néni, valamint a családok összehangolt munkája, úgy gondoljuk, hogy nálunk példaértékű. Kapcsolatainkat kölcsönös tisztelet, felelősség, bizalom jellemzi.

Halacska csoport

Óvodapedagógusok: 

Benkó-Tóth Andrea

Saruga Enikő

Asszisztens:

Györgyné Oláh Katalin

Dajka:                

Dócziné Horváth Edina

 

Halacska Csoport bemutatkozása:

 

Benkó-Tóth Andrea vagyok.

Ha egy csokorba kellene gyűjtenem azokat a dolgokat, amikre a legnagyobb szüksége van a gyerekeknek, ezek lennének azok: szeretet, elfogadás, értő figyelem, mese, játék, követhető szokás - és szabályrendszer. Ezek a fogalmak játsszák a fő szerepet nevelői munkámban is. Ezek mozgatják  mindennapi tevékenységeinket, melyek során a gyerekek egyre inkább megismerik önmagukat, az őket körülvevő társakat, a közösséget.

Példaadással, a pozitívumok kiemelésével ösztönzöm a gyerekeket a közösségi szokások, szabályok elfogadására, betartására, viselkedésszabályozásra, alkalmazkodásra, kapcsolatteremtő és konfliktusmegoldó magatartásra.

Kolléganőmmel szoros együttműködésben, kiemelten kezeljük nevelésünkben a másság elfogadását és a toleráns magatartási forma kialakítását.  Megmutatjuk nekik a minél hatékonyabb kapcsolatteremtés viselkedési és kommunikációs formáit, mind a társakkal, mind a felnőttekkel.

Változatos anyanyelvi játékokkal fejlesztjük gyerekeink beszédkészségét, beszédértését, gondolkodási képességeit.

A mesékkel, versekkel, mondókákkal gazdagítjuk szókincsüket, fejlesztjük nyelvi kifejezőkészségüket, emlékezetüket, fantáziájukat. Az értelmi képességek fejlődését, fejlesztését szolgáljuk a változatos tevékenykedtetéssel, „gyakorlópálya” biztosításával, vagyis avval, hogy a gyerekek szerezhessenek minél több tapasztalatot, gyűjthessenek ismereteket, legyen lehetőségük ezek kipróbálására, próbálgatására, gyakorlásra, különböző technikák, eljárások, eszközök megismerésére, próbálgatására. A személyiségfejlődés során fontos megtapasztalniuk azt, hogy mire képesek már és mi az, amire még nem. Ez utóbbit pedig ne kudarcként éljék meg, hanem próbálkozzanak ennek elérésével. Arra törekszünk, hogy a gyerekek minél többször átélhessék az „én már tudom”, „én képes vagyok rá” érzését. Jussanak minél többször sikerélményhez. Arra ösztönözzük őket, hogy az adódó problémákat, konfliktushelyzeteket képesek legyenek megoldani, leküzdeni. Mindezt játékos formában, életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve, differenciáltan tesszük.

A játék keretében valósítjuk meg az egyéni fejlesztést, valamint a tehetséggondozást is. A gyerekek igényeihez, fejlettségi szintjéhez igazodunk a különböző játékeszközök, ötletek biztosításával. Fontosnak tartjuk a szabad játék személyiségfejlesztő, feszültségoldó hatásának érvényesülését. 

Próbáljuk a média és a fogyasztói társadalom által diktált, torz, értékidegen mintákat kiszűrni, ellensúlyozni. Ehhez feltétlenül fontos a szülők támogató hozzáállásának elnyerése.

Fontos, hogy megismertessük gyerekeinkkel, a betegségek megelőzésének lehetséges módjait, valamint azokat a szabályokat, melyek betartásával balesetet előzhetünk meg. Fontosnak tartjuk a szülők együttműködésének elnyerését abban, hogy beteg, fertőző, lábadozó gyerekeiket ne hozzák az egészséges közösségbe.  Gyerekeink számára minden nap biztosítjuk az irányított és a szabad mozgást. A mozgástevékenységeket lehetőség szerint a szabadban, friss levegőn végezzük. Igyekszünk minél változatosabb mozgásformákkal, játékokkal, a gyerekek fejlettségi és életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva tevékenykedtetni őket. Minél több mozgástevékenységet tervezünk a szabadba. A mindennapi mozgástevékenységek során fő célunk a mozgás megszerettetése, a kooperatív játékok alkalmazásával, a fölösleges versengések elkerülésével, az együttjátszás, együttmozgás örömének megélése, pozitív érzések erősítése. Nagy hangsúlyt fektetünk a harmonikus, összerendezett mozgásfejlődés elősegítésére, hiszen a mozgás az alapja mindenfajta képesség és készség fejlődésének, fejlesztésének.

Arra neveljük őket, hogy óvják, védjék szorosabb és tágabb környezetüket. Megtanítjuk őket arra, hogy lássák meg a körülöttük lévő szépet, vegyék észre és szeressék az őket körülvevő természetet. Gondozzák, óvják, segítsék a körülöttük élő élőlényeket (növénygondozás, kerti munka, téli madáretetés). Megéreztetjük velük, mennyire törékenyek, védtelenek a körülöttünk élő apróbb (rovar, csiga, földigiliszta…) és nagyobb (bokor, fa, madár…) élőlények. Mindannyian hozzátartoznak az élethez, ami velük együtt teljes. Változatos tevékenységekkel, módszerek alkalmazásával kialakítjuk a gyerekekben a környezettudatos magatartást. Megmutatjuk nekik, hogyan lehet szelektíven gyűjteni a szemetet, hogyan vigyázhatnak jobban földünkre, vizeinkre, hogyan takarékoskodhatunk értékeinkkel.

Mélyen egyetértek az alábbi sorokkal, melyek Friedrich Fröbel (1782-1852) német pedagógus gondolatai a gyermeknevelésről.

 

"A gyermekek olyanok, mint a virágok.
Az egyiket sokat kell öntözni, a másikat csak ritkán szabad.
Az egyik a sok napot kedveli, a másik árnyékos helyen is virágzik.
Vannak könnyen alkalmazkodók és érzékenyebbek.
Ha mindegyikkel ugyanúgy bánok, az egyik kivirul, a másik elszárad.

Mindegyiknek van levele, szára, virága – hasonlóak, de mégis különbözőek.
Mindegyikük gondoskodásra éhezik, egyéni bánásmódra.
Nem attól fejlődnek, hogy mellettük ülök egész nap, hanem attól, hogy a számukra megfelelő gondoskodást kapják.
Van köztük árvácska, petúnia, muskátli, leander, krókusz, kardvirág és rózsa.
Az egyik hamarabb nyílik ki, a másik később, de mindegyik különleges, mindegyik egyedi.
Nem hasonlíthatom össze őket egymással.
Nem jobb a hatalmas kardvirág, mint az apró árvácska.
Csak más.
Nem erőltethetem, hogy virágozzék hamarabb a rózsa, hiszen az árvácska már rég kibújt, most már neki is itt lenne az ideje.
Csak annyit tehetek, hogy megismerem őket,
rájövök, hogyan érzik a legjobban magukat a kertemben,
a nekik megfelelő, egyéni módon gondoskodom róluk,
és gyönyörködöm bennük,
ahogyan nőnek, erősödnek,
kivirágzanak."