Bemutatkozik a Gödi Kastély Óvoda

Kedves Látogató!

Köszöntjük Önöket a Gödi Kastély Óvoda Dolgozói nevében.

(Kastély-Hétszínvilág-Fácán)

Óvodánk a város alsói részén található, mely a Duna-parthoz közel, két épületben, a Béke úton illetve Jávorka utcában, valamint a gödi vasútállomással szemben a Rákóczi úton helyezkedik el.

Óvoda épületeink:

Béke úti  „Kastély” épület

Jávorka úti „Hétszínvilág” épület

 és „Fácán” óvodaegység

Intézményünkben 16 óvodai csoport működik, melyekben a gyerekek nevelését felkészült óvodapedagógusok, pszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, pedagógiai asszisztensek és képzett dajkák végzik. Munkájuk során az inkluzívszemlélet, a megértő, együtt érző, elfogadó nevelői légkör a cél.

Csoportjaink összetételére a vegyes életkor jellemző. Pedagógiai programunk a„Játékkal-mesével” nevelő alapprogramra épülve, magában foglalja az integrációs nevelésünk , inkluzív szemléletünk elvárásait, a kompetencia alapú nevelés feladatait, elveit, és az Országos Alapprogram előírásait. Kiemelt szerepet tölt be nevelőmunkánkban 2011-től (néhány évig kizárólagos városi feladatellátásban) a sajátos nevelési igény ellátása, a környezettudatos nevelés, az óvoda-iskola átmenet segítése.

 A családi nevelés kiegészítőjeként biztosítjuk, és kiemelt helyen kezeljük a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását, az egészséges életmódra nevelést, az elfogadást, valamint a kompetencia alapú- innovatív pedagógiai törekvéseket is.

További fontos belső szabályozó dokumentumunk a Házirend és az SZMSZ olvasható az intézményi honlapon.

Néhány fontosabb szemelvényt, kiemelt feladatot ajánlunk Önöknek pedagógiai programunkból, mely az intézmény honlapján megtekinthető

(godikastelyovi.hu)

Óvodánk a város alsói és középső részén található, mely a Duna-parthoz közel, három épületben, a Béke úton „Kastély óvodaegység, illetve Jávorka utcában „Hétszínvilág” óvodaegység, valamint a Rákóczi úton a „Fácán” óvodaegységben helyezkedik el.

Intézményünkben jelenleg 16 óvodai csoport működik, melyekben a gyerekek nevelését felkészült óvodapedagógusok, pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, képzett dajkák, és pedagógiai asszisztensek végzik. Munkájuk során a megértő, együtt érző, elfogadó nevelői légkör a cél. A csoportok összetételére a homogén és a vegyes életkor a jellemző. A pedagógiai programunk vázát, a „Játékkal-mesével” nevelő program adaptációja jellemzi, mely során, a családi nevelés kiegészítőjeként biztosítjuk, és kiemelt helyen kezeljük a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását, az egészséges életmódra nevelést, az elfogadást/befogadást, valamint a kompetencia alapú- innovatív pedagógiai törekvéseket is.

Nevelési céljaink, és feladataink óvodánk valamennyi csoportjában azonosak.

 • Gyermekeink legyenek jól neveltek és udvariasak, a felnőttekkel és a társaikkal együttműködők, - egyszerű konfliktusaikat legyenek képesek megoldani;
 • Erősödjön meg a gyermekben az empátiás készség;
 • Erősödjenek a gyermek szociális érzelmei;
 • Erősödjön esztétikai fogékonyságuk;
 • Erősödjenek erkölcsi tulajdonságaik;(együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, másság elfogadása)
 • Hogy gyermekeink, életkoruknak megfelelően képesek legyenek a környezetet érintő tevékenységek felelős értékelésére, és majdan a környezettudatos életvitelre

 

Óvodánk mindennapjaira jellemző

Környezetünk adottságai által, kiemelten kezeljük az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését, a környezeti nevelést, mely Mesterprogramok megvalósítása által beépült a Pedagógiai programba.

A környezettudatos szemléletmód alakítását, mely során a „Madárbarát Óvoda” címet is elnyertük. Hagyományaink, rendezvényeink mellett, sajátos arculatunkat meghatározzák még: -a vidám, családias légkör, melyben gondoskodás, bizalom, megbecsülés, szerető figyelem, tisztelet övezi a gyerekeket.

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú. Programunk alapja, az életre való felkészítés, a kompetens személyiség kialakítása.

Megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a gyermek a játékon, a szervezett foglalkozásokon, az alkotómunkán, valamint saját tevékenységén keresztül szerezhessen – szűkebb és tágabb környezetéből- élményeket, tapasztalatokat. Tesszük mindezt a differenciált bánásmód, személyes, bensőséges kapcsolat megteremtése által. Óvodánkban a kompetencia alapú óvodai nevelés, is szerepet játszik 2010 óta. A kompetencia programcsomag lehetőségeit kihasználva célunk, hogy a gyermeki személyiség kibontakoztatását segítsük elő, az eltérő fejlődési ütem, az egyéni készségek és képességek előtérbe helyezésével, és ez által felkészítsük őket az élethosszig tartó tanulásra.

Az intézmény speciális feladatellátására alapító okirat szerint kijelölt a „Fácán óvodaegységünk”, mely befogadó, elfogadó környezetet biztosít az integrált óvodai nevelésre, mely során, segítjük a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, az akadályozott és részképesség zavarokkal küzdő gyermekeket, és a különbözőségek elfogadását. Kastély és  Hétszínvilág óvodaegységünk a Pedagógiai program szerint végzi az óvodai nevelés feladatait, és ott is ellátjuk a BTM szakvéleménnyel rendelkező egyéni fejlesztést.

Az integráció sajátos nevelésszervezési forma, amely a sajátos nevelési igényű gyermekek számára lehetővé teszi, hogy saját korosztályukba tartozó, hasonló eltéréseket nem mutató gyerekekkel együtt nevelkedjenek intézményes keretek között, miközben sajátos nevelési igényük is kielégül.

Az óvodában, az óvodai alapprogramban az eltérő képességű gyermekek a differenciálás lehetőségével kapnak egyéni fejlesztést csoporton belül, illetve a szakvéleményekben foglaltaknak megfelelően (mozgásterápiás foglalkozások HRG/TSMT kivételével, ez szakszolgálati feladat) szakirányú gyógypedagógusok által a fejlesztési tervek alapján. Az utazó logopédus mellett, az óvodai gyógypedagógus, és egy speciális terület (szurdopedagógus) gyógypedagógus biztosítása a szabad kapacitású lehetőségeken belül történik. Az utóbbi években, egyre nehezebb utazó gyógypedagógust találni.  Az együttnevelés során az óvodapedagógusok az óvodai pedagógiai program szerint, a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni komplex fejlesztését a többi gyerekkel együtt, a differenciálás módszerét alkalmazva is végzik.

 

Gyógypedagógusunk feladatköre

Intézményünkben elsődlegesen a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése a fő feladata. Amennyiben marad szabad órarendi kapacitása (ez az SNI létszám függvénye), úgy bekapcsolódik a fejlesztőpedagógus komplex tevékenységi körébe is.

 • A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása során, törekszik a differenciált foglalkoztatás és az egyéni haladási ütem tervezésére. Habilitációs – rehabilitációs foglalkozásokon fejleszti a gyermekek sérült képességeit, fejletlen funkcióit. A szakértői vélemények fejlesztési előírása mellett, alapos egyéni felkészülés alapján tartja a foglalkozásokat.

 

 • Személyesen, a konkrét gyermek konkrét szükségleteinek, sérülési fokának, belülről motivált érdeklődésének s természetes aktivitásának értő figyelése, egész személyiségének elfogadása és indirekt irányítása

 

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően, - melyet már évenként építünk be az SNI gyermekek megsegítése érdekében- Göd Város Önkormányzata jóvoltából 2019-től megvalósulhatott a tíz alkalmas, állat asszisztált terápiás foglalkozás a sajátos nevelési igényű gyermekek részére.

Ezeken a fejlesztéseken a fő motiváció a két kutya volt. A foglalkozáson 10 sajátos nevelési igényű gyermek vett részt, akik mozgásfejlesztés kapnak.

A nagymozgások, finommotorika és szociális képességek fejlesztésén túl a sajátos nevelési igényű gyermekek szempontjából kiemelten említésre méltó még egy fontos fejlesztési terület:

A kisgyermek fejlődésének/fejlesztésének alapfeltétele a szeretet, melyet az őt körülvevő felnőttek nyújtanak, legfontosabb eszköze, módja pedig a spontán játék, melyhez biztosítanunk kell a feltételeket, s hagyni őt ebben kibontakozni.

A foglalkozások kiemelt céljai a nagymozgások, finommotorika és szociális képességek fejlesztésén belül:

 • pontosabb, bátrabb mozgáskivitelezés
 • sikerélmények átélése
 • aktivitás fokozása
 • testrészek koordinálása, funkciójuk pontosítása
 • társakkal történő kooperáció
 • alkalmazkodás képességének fejlesztése
 • szabálykövető magatartás kialakítása
 • bátorság és önbizalom növelése
 • kifejező nyelvi készség erősítése a kutyával történő kommunikációval
 • kognitív képességek erősítése

 

Fejlesztőpedagógusunk munka területei:

 

 • egyéni és kiscsoportos foglalkozások vezetése
 • a különleges gondoskodást igénylő gyerekekkel való foglalkozás (csoportban, vagy azon kívül)
 • óvónőkkel, gyógypedagógusokkal konzultáció
 • személyes kapcsolattartás a szülőkkel
 • beiskolázást megelőző vizsgálatok végzése (DIFER) tanévenként 2 x
 • véleményezés

 

 Tanácsadás

 • a hozzá fordulóknak, - otthoni körülmények között is megvalósítható- ötleteket, tanácsokat, esetleg hozzáférhető szakirodalmat ajánl a felmerülő problémák kezelése érdekében

 

kötelező óraszámon kívüli munkaidejét kapcsolattartásra, szakmai dokumentációra, felkészülésre, továbbképzésre használja

 • részt vesz a munkáját segítő továbbképzéseken, önképzéséről gondoskodik
 • titoktartási kötelezettség
 • szakmai protokoll és szakmai etikai kódex alapelvei szerint jár el
 • a munkavállaló feladata továbbá mindaz, amellyel a munkaköréhez kapcsolódóan, a szakképzettségével összefüggően az intézményvezető megbízza
 • Segítségnyújtás a gyermek, a tanuló neveléséhez, oktatásához, ha adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődési üteme indokolja

   

Óvodapszichológus

Munkájának alapvető célja, hogy szaktudásával az óvoda nevelő-oktató munkáját segítse, hatékonyságát növelje. Az óvodával együtt, annak révén azt szolgálja, hogy belső lehetőségeiket adott körülmények között optimálisan realizálni képes személyiségek formálódjanak, fejlődjenek ki a nevelés folyamán. Járuljon hozzá a nevelési célok konkretizálásához, rugalmasan és toleránsan a belső adottságokhoz igazodó érvényesítéséhez.

Az óvodapszichológusnak-együttműködésben az óvoda vezetésével és más dolgozóival- szakszerűen kell elősegítenie, hogy az óvoda hatékonyan működő emberi közösség legyen az elkerülhetetlenül fellépő konfliktusok körültekintő, differenciált, konstruktív megoldására képes rendszerré váljék.

Feladatkör részletesen:

 • Szakmai szempontok alapján ismereteket szerez a gyermekek csoportjairól, az egyes gyermekekről, a szülőkről, a nevelőtestületről, méréseket végez, közvetlen módon befolyásolja az óvoda gyermekeinek életét, fejlesztő eljárásokat honosít meg, illetve dolgoz ki.
 • Szűrés és irányítás, különös tekintettel a beiskolázás és az átmenetek kritikus szakaszaira.
 • Elsősorban preventív munka végezése, a tanulási nehézségek, beilleszkedési zavarok előrejelzése, korai azonosítása és elemzése.
 • Szakszerű pszichológiai szűrővizsgálat, a valamilyen szempontból veszélyeztetett, beilleszkedési zavarokkal, pszichés rendellenességekkel, teljesítményzavarral, magatartásproblémával, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek esetében.
 • Személyesen, a konkrét gyermek konkrét szükségleteinek, belülről motivált érdeklődésének s természetes aktivitásának értőn figyelése, egész személyiségének elfogadása és indirekt irányítása,
 • Tartja a szakmai kapcsolatot a Pedagógiai szakszolgálattal.
 • Feltáró és fejlesztő célzatú egyéni és csoportos foglalkozások megtartása.
 • Konkrét nevelési problémák megoldásakor, esettanulmány készítése az érintett pedagógusokkal.
 • A gyermekkel való mentálhigiénés jellegű egyéni foglalkozás.
 • Személyiségfejlesztő tréning, önismereti csoportok vezetése az alkalmazottak részére.
 • Konzultáció konkrét, csoport közösségeken belüli nevelési problémák megoldása, lehetőségek kiaknázása szempontjából.
 • Konkrét nevelési esetek, illetve a nevelőközösség általános helyzetének megbeszélése a pedagógusokkal és az óvodavezetéssel.
 • Konzultatív kapcsolat a szülőkkel is.
 • Szakterületéről továbbképzést nyújt és szervez pedagógustársainak, ismeretterjesztést biztosít a szülők (munkaközössége) számára is.
 • Módszereinek, eljárásainak megválasztásában érvényesíti szakmai autonómiáját.

 

Az óvodai értelmi nevelés feladatai:

A gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése. A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben való, - életkorának megfelelő-, biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. A külső világ tevékeny megismerése területén is bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai nevelési program több ajánlása. Szemléletmódja, átvett moduljai szintén nagyszerű lehetőséget biztosítanak a külső világ mennyiségi és formai összefüggéseinek tevékeny megismeréséhez. Az óvodában a tanulás folyamatos, a kötelező foglalkozások mellett, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja.  Óvodai nevelésünk során törekszünk a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésére.

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére

 

A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére, 6-7 éves korra eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben az óvodásból iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. Az iskolakezdéshez testi, lelki és szociális érettség szükséges.

Nevelésünk során kiemelt jelentőségű az óvoda iskola átmenet megkönnyítése. Pedagógiai tevékenységünkkel, tárgyi környezetünkkel, rendezvényeinkkel kívánjuk segíteni az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges személyiségvonások fejlődését, a kudarc mentes és sikeres átmenetet az óvoda és iskola között.

Ennek érdekében: iskolára felkészítő csoportunk is van.
 

Az iskolafelkészítő csoport összetétele

A csoportot 2014-ben alapítottuk. Az indítás előtt, elképzeléseinkről több neves szakember véleményét kikértük, tanácsaikat megfogadtuk.

A csoportba ép intellektusú gyermekek járnak, akiknél megkésett fejlődés, részképesség zavarok, illetve elmaradás mutatkozik a szociális fejlődésben.

Felkészült (több szakos) óvodapedagógusaink valósítják meg ezt a feladatot, így 18 fős létszámú iskolára felkészítő óvodai csoportot indítunk évente, azoknak a tanköteles korú gyerekeknek, akik a járási pedagógiai szakszolgálat szakvéleménye alapján egy év „haladékot” kapnak a kötelező beiskolázás előtt. 
A felkészítő csoportban lesz idő az esetleges részképességek, lemaradások, zavarok korrigálására, illetve felfigyelhetnek a kiugró képességekre is. A lassabban érők időt és segítséget kapnak arra, hogy készségeiket szintre hozzák. Az idegrendszeri érés által, a gyerekek különböző ütemben fejlődnek, nem válnak parancsszóra iskolaéretté. Felkészítő csoportunk segít abban, hogy a gyerekek egy tapasztalatokban gazdag, boldog év után magabiztosan menjenek iskolába. Óvodai nevelésünk során valljuk, hogy a gyermeket hagyni kell nyugodtan és természetesen, a saját ütemében, egyéni képességeihez mérten fejlődni, tiszteletben tartva személyiségét. Ennek megfelelően gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, a rendszeres szülői kapcsolattartásról, partneri viszony kiépítéséről az általános iskolával, és a közművelődési intézményekkel.

„Szeresd a gyermeket! Ne legyen bús, komoly,
Szemének tükriből játsszék örök mosoly.
Maradjon a gyermek: gyermek, míg csak lehet,
Majd érzi súlyosan ő is az életet.”

Ennek jegyében kívánok további sikeres óvodai együttműködést magam és Kollégáim nevében.

Óvodavezető