Pitypang csoport

Óvodapedagógusok: 

Vizler-Baranyay Eszter

Kuron Vanda

 

Asszisztens:

Grécziné Dóka Melinda

Dajka:                

Dillikné Aradi Györgyi

 

Pitypang csoport  (Fácán II óvodaegység) -   Iskolafelkészítő csoport bemutatkozása:

A Kastély Óvoda Fácán 2 óvodaegységében 2014-ben iskolára felkészítő csoport indult. Nevelőtestületünk azt tapasztalta, hogy azoknak a gyermekeknek, akik valamilyen részképesség zavarral küzdenek nem jó megoldás, ha további egy évet magas létszámú, vegyes életkorú csoportba járnak. Ezért az iskolára felkészítő csoport indításával, olyan körülményeket kívántunk teremteni, amellyel ezeknek a gyermekeknek intenzív egyéni, illetve csoportos fejlesztéssel segítjük felzárkóztatásukat. Az iskolára felkészítő csoportunk legfontosabb feladata, hogy fejlesztési lehetőségeket adjunk a kudarc mentes iskolakezdésre azoknak a gyermekeknek, akiknek megakadt, vagy nem kellő ütemű a fejlődése. Ebben a csoportban nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek egyéni fejlettségének, képességeiknek, készségeinek a megfigyelésére, mérésére. A gyermekeket folyamatosan megfigyeljük, erről fejlődési naplót vezetünk, és a szülőket is tájékoztatjuk. A fejlesztő csoport eredményességének mérése a DIFER fejlődésvizsgáló rendszerrel történik évente két alkalommal (tanév elején-bemeneti, tanév végén- kimeneti mérés) a fejlesztőpedagógus által. A mérések eredményeinek összehasonlító elemzése után levonjuk a következtetéseket, megállapítjuk a fejlesztett készségek fejlődésének mértékét és az eredményeket írásban rögzítjük. Munkánkat a logopédussal és a fejlesztőpedagógussal összhangban végezzük, folyamatosan konzultálunk a sikeres munka érdekében.

Iskolaelőkészítő a Gödi Kastély Óvodában

Pszichológusunk:  Valuné Tóth Tünde gondolatai csoportunkról  

Az iskolakezdés minden kisgyermek életében jelentős fejlődési szakasz. Az iskola a gyermek számára olyan közeget jelent, melyben elsősorban a teljesítményével kell helytállnia, ez alapján részesülhet elismerésben, ami alakítja önbizalmát és önértékelését is. Ezért is nagyon fontos, hogy kezdettől fogva meglegyen az összes feltétele annak, hogy jól teljesíthessen.  Az iskolaérettség lényegében azt jelenti, hogy a gyermek a testi, lelki, kognitív, érzelmi és szociális fejlődés olyan fokát éri el, mely lehetővé teszi számára az iskolai ismeretek és készségek elsajátítását.  Az óvodai programunk szerint, a 2014-es tanévtől a Fácán 2. épületünkben működik a fejlesztő, intenzív iskolaelőkészítést ellátó Pitypang csoport. 

Ebbe a csoportba azok a tanköteles korú gyerekek kerülhetnek, akik akár az óvodai team (pedagógus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pszichológus), akár a pedagógiai szakszolgálat szakvizsgálata alapján, még nem rendelkeznek stabilan azokkal a tényezőkkel, melyek a sikeres iskolakezdést feltételezik. 

A csoport eredményes működését két óvodapedagógus-fejlesztőpedagógus szakember és egy asszisztens biztosítja, akik rendszeres továbbképzéseken való részvétellel, új módszerek megismerésével és alkalmazásával nyújtanak széleskörű, napi szintű, egyéni- és mikro csoportos fejlesztést a csoportba járó gyerekek számára. Az iskolát megelőző évben az óvodai napirendbe ágyazva játékos képességfejlesztés zajlik, melyek – többek között -az alábbi területekre terjednek ki:

Percepciófejlesztés:

 • érzékszervi finomítás,
 • szenzoros koordináció fejlesztés.

Figyelemfejlesztés:

 • koncentráció,
 • tartósság, 
 • megosztás,
 • terjedelem.

Emlékezetfejlesztés:

 • motoros,
 • vizuális, 
 • hallási,
 • verbális emlékezet

Gondolkodásfejlesztés:

 • soralkotás, sorbarendezés
 • számfogalom
 • mennyiségi relációk
 • gondolkodási műveletek

 

Beszédfejlesztés:

 • beszédészlelés
 • beszédértés

Mozgásfejlesztés

 • nagymozgások
 • finommotorika,
 • kézügyesség
 • mozgáskoordináció

Testképfejlesztés

 • testséma
 • testrészek megnevezési, funkcióik
 • testirányok

A csoport óvodapedagógusai a képességek fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fektetnek a napi mozgásfejlesztésre, a szociális készségek megerősítésére is. Munkájukat kiegészítve fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus és pszichológus is részt vesz a gyerekekkel való foglalkozásban. 

A csoport további sajátossága a viszonylag alacsony létszám, ami biztosítja, hogy a gyermeknek a csoportban is lehetősége legyen az egyediség megélésére az egyéni bánásmód biztosításával és a kizárólagos figyelem közvetítésével. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Pitypang csoportba járó gyerekek az iskolára felkészítő tanévben – a célirányos, speciális fejlesztés eredményeképpen -  olyan ívű fejlődést mutatnak, amire egy „hagyományos”  nagycsoportban nincs lehetőség (létszám és speciális fejlesztő program hiányában).

Nagyon fontosnak tartom, hogy a köztudatban is elterjedjen: a Pitypang csoport egy rendkívüli lehetőség egy sikeres, eredményes iskolakezdéshez.